Stopcorruption

ประวัติความเป็นมา

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)


             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า รัฐต้องพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 78 (5) ระบุ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

             กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี โดยมีที่มาและการดำเนินการดังต่อไปนี้

      1. คำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปีแรก

      2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง

      3. นายกรัฐมนตรี กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

      4. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

      5. นายกรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มีความโปร่งใส ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

      6. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาคราชการ เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยดำเนินภารกิจทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับงานคุ้มครองจริยธรรม

      7. กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 238/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

      8. กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 51/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรม ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
   
      9. กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 211/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน่วยงานภายในของส่วนราชการในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/20158 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

      10. กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เจตนารมณ์คือ กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

Copyright 2024. All Rights Reserved by stopcorruption.moph.go.th.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์